Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ZIMA 2023

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w linkach poniżej. 
Uwaga!
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.
Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.
  
HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ZIMA 2023
  
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
  
KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
  
KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ́ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2023 R.

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa