Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY
Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie poniżej zamieszczam kilka istotnych informacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców:

  1. Pedagog szkolny : mgr Teresa Malesa pokój 23, tel. 81 751-26-71, 81 759-11-53 w. 22
    Godziny pracy:
    • Poniedziałek 9:00- 13:00
    • Wtorek 9:00-13:40
    • Środa 9:00- 13:00
    • Czwartek 9:00- 13:00
    • Piątek 9:00- 13:00
  2. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdniku mieszczącą się przy ul. Norwida 2a tel. 81 751 52 36
    Specjalistami odpowiedzialnymi za szkołę są:
    • Psycholog: mgr Barbara Bryk
    • Pedagog: mgr Małgorzata Wilkołek

Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać się indywidualnie po pomoc do pracowników poradni lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego. Nie jest wymagane skierowanie ze szkoły, jednak w przypadku problemów dydaktycznych wymagana jest opinia wychowawcy, nauczyciela języka polskiego i nauczycieli języków obcych.

  1. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty szkoła honoruje wyłącznie opinie wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art.82 ustawy oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczni-pedagogicznych (poradnie te znajdują się w wykazie Kuratora Oświaty). Wszystkie opinie , które dostarczone są do szkoły, muszą zostać złożone w sekretariacie, skąd trafią do pedagoga i wychowawcy. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z opiniami innych nauczycieli uczących. Do szkoły należy składać oryginał opinii bądź jego kopię potwierdzoną przez szkołę.
  2. Uczniowie mieszkający w gminie Świdnik, będący w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o bezpłatne obiady ( bez wywiadu środowiskowego i dokumentacji potwierdzającej dochód). Aby otrzymać ww. pomoc należy zgłosić się do pedagoga szkolnego( oferta ważna przez cały rok szkolny 2018/19). Uczniowie zamieszkali poza Gminą Świdnik ubiegają się o pomoc w swojej gminie.
  3. Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności proszeni są o dostarczenie odpowiedniego dokumentu do pedagoga lub sekretariatu szkoły.
  4. Ważna informacja dla rodziców wyjeżdżających za granicę na dłuższy czas:
    Szanowni Państwo przypominam, że dziecko( poniżej 18 roku życia) pozostawione pod opieką dziadków lub innych krewnych musi mieć prawnego opiekuna, który będzie podejmował wszystkie decyzje dotyczące dziecka w Państwa imieniu. Instytucją, do której należy się zwrócić z prośbą o ustanowienie prawnego opiekuna jest Sąd Rodzinny lub notariusz wydający pełnomocnictwo i upoważnienie do reprezentowania rodzica we wszelkich czynnościach prawnych i decyzjach zdrowotnych.
  5. Miejsca, gdzie można otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, socjalną, prawną w przypadku przemocy w rodzinie, istnienia problemów uzależnień itp. Podaję przydatne strony oraz numery telefonów:
    • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku ul. Norwida 2a Tel. 81 751 52 36, e-mail: info@poradnia.swidnik.pl
    • Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku, ul.Norwida 2, Tel 81 468 77 96. www.mcp-swidnik.pl
    • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Świdnik ul. Kolejowa 5 tel.81 467 00 77
    • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku ul. S. Wyszyńskiego 12
      e-mail: mops@poczta.e-swidnik.pl, e-mail: opsswidnik@poczta.onet.pl
    • Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, ul. Karłowicza 1, tel.81 532-29-79, olu.lublin.pl.
    • Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Uzależnień, Lublin, ul. Hutnicza 10b, tel. 81 745-10-10;
    • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa, Serwis pomocowo-edukacyjny, bezpłatne porady
      on-line: www.narkomania.org.pl
    • Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 11-61-11, www.116111.pl
    • Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin20-078 Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 tel. 81 532- 48- 22(zapisy bez skierowania, pomoc w trudnościach wychowawczych, kształtowaniu właściwych relacji między członkami rodziny, pomoc psychologiczna dla rodzin, w których występuje problem uzależnień, przemoc itp).
    • Punkt konsultacyjno - diagnostyczny dla rodziców uczniów z nadpobudliwością psychoruchową w Zespole Poradni nr 1 w Lublinie ul. Magnoliowa 8, (w prawym skrzydle budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej, I piętro) tel. 509-731-851
    • Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Instytut Psychologii UMCS 20-080 Lublin Pl. Litewski 5 tel. 81 532 41 17
    • Stowarzyszenie STOP 20-205 Lublin, ul. Towarowa 19 tel. 81 748-38-89
    • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR 20-081 Lublin, ul. Montażowa 16 tel. 81 745 1010
    • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym AGAPE 20-109 Lublin, ul. Bernardyńska 5 tel. 81 534 38 87
    • Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji ul. Królewska 10, Lublin tel. 515 805 955 e-mail: centrum @ psychomanipulacja.pl

      TELEFONY ZAUFANIA:
    • Telefon Zaufania Komendy Miejskiej Policji w Lublinie: 81 535-53-30
    • Pomarańczowa Linia-dla rodziców, których dzieci nadużywają alkoholu tel. 800 120 002
    • Telefon Zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie: 800 –200-002, połączenie bezpłatne
    • Telefon Zaufania dla osób niepełnosprawnych: 81 747 98 21 e-mail: telejan@wp.pl Telefon czynny od pn do pt w godz. 9.00 – 16.00.
    • Telefon zaufania dla osób w kryzysie (81) 534-60-60 - działający przy Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Probostwo 6a w Lublinie;
    • Niebieska Linia: 801 12 00 02 /telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie (telefon czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-22.00 oraz w niedzielę w godz.10.00-22.00. Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora/,
    • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12 /z numerem można połączyć się bezpłatnie w godz. 8.15-20.00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych sieci Orange/
    • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
    • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania 801 199 990 / telefon dla osób, które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczy. Telefon jest czynny codziennie w godz. 1.00- 21.00. Całe połączenie płatne 35 gr.

Pedagog szkolny: Teresa Malesa