Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

Regulamin funkcjonowania PCEZ w okresie pandemii

Regulamin funkcjonowania PCEZ w okresie pandemii – COVID-19 (dotyczy budynku szkoły i osób w nim znajdujących się)


1. Część ogólna

Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku w okresie trwania pandemii - COVID-19. Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, aby w jak najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniom i rozprzestrzenianiu się wirusa.

Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem niniejszego Regulaminu odpowiada Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku.

Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice oraz osoby trzecie przebywające w budynku szkoły. Uczniowie, rodzice zostają zapoznani przez Dyrektora oraz wychowawców klas z Regulaminem w szkole lub poprzez e-dziennik.

Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.

Nauczyciel powinien regularnie przypominać uczniom o zasadach higieny, zwrócić ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w szkole.

Zastosowane środki higieny i ochrony osobistej w postaci maseczek zostały szczegółowo omówione w dalszej części regulaminu.

 • Telefon alarmowy - 112
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku – 81 745-56-10, fax. 81 468 – 70 - 20
 • NZOZ Analco Pogotowie Ratunkowe - 81 751 40 50

2. Przyjęcia ucznia (przychodzenia do szkoły, na zajęcia)

Do szkoły można wchodzić dwoma wejściami – wejściem głównym oraz wejściem przez szatnię. Przed wejściem do budynku szkoły należy zasłonić nos i usta maseczką, którą zdejmuje się dopiero po zajęciu miejsca w pracowni lekcyjnej albo po wyjściu z budynku szkoły. Uczniowie zobowiązani są do wejścia przez szatnie w której pozostawiają odzież wierzchnią i obuwie. Osoby trzecie i rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym z zasłoniętymi ustami i nosem aż do opuszczenia placówki. Przy obu wejściach znajdują się punkty dezynfekcji rąk, która jest obowiązkowa. Dezynfekcję nadzorują dyżurni szkolni.

Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób trzecich.

Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Jeśli uczeń na wejściu przejawia niepokojące objawy choroby, rodzice/opiekunowie powiadomieni przez szkołę zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczniowi nie wolno przyjść do szkoły.

3. Postępowanie na wypadek podejrzenia lub zachorowania

Wszystkie działania w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych u dziecka muszą być prowadzone w poszanowaniu praw i godności dziecka. Najwyższym celem tych działań powinno być bezpieczeństwo wszystkich osób w placówce oraz dobro dziecka.

Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego postępowania, w zależności od objawów – pielęgniarka szkolna.

Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką 38 °C mierzona termometrem bezdotykowym lub innym niż bezdotykowy, gdy temperatura wynosi pomiędzy 37,2 °C -37,9 °C . U młodzieży objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.

W celu ochronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane o zakażenie COVID-19 będą izolowane w wyznaczonym pomieszczeniu ( izolatka - pomieszczenie 009). W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika do dyspozycji nauczycieli i pracowników dostępne są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

Do kompleksowej obsługi procedur dyrektor wyznacza osoby/ę odpowiedzialne za ich przeprowadzenie i nadzorowanie

Procedura I – Dotyczy pracownika szkoły

W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego pracownika szkoły i zaobserwuje on co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu powinien:

 1. osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
 2. jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
 3. do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w szkole (izolatka)
 4. powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach,
 5. dalszy tryb postępowania określi Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 6. w przypadku gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad grupą przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora.

Procedura II – dotyczy ucznia

W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy ucznia:

 1. osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
 2. nauczyciel opiekujący się grupą natychmiast powiadamia dyrektora o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach,
 3. osoba wyznaczona bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację,
 4. dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia Rodziców o podejmowanych działaniach i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
 5. nauczyciel grupy pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo,
 6. osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch lub kombinezon ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania,
 7. po przyjeździe Rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują Rodzice i postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 8. decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły.


4. Organizacja zajęć w szkole

Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.

Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym we wszystkich zajęć edukacyjnych jest obowiązkowy.

Uczniowie powinni przychodzić do szkoły zgodnie z planem lekcji ustalonym dla danej klasy.

Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 7.30-17.30 (sporadycznie dłużej).

Zaleca się organizowanie jak najmniejszych dozwolonych prawem oddziałów klasowych i grup ćwiczebnych mając na uwadze infrastrukturę szkolną.

W szkole przebywa zawsze określona liczba uczniów, ustalona przez dyrektora po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Organem Prowadzącym.

Zespól klasowy będzie przebywać w miarę możliwości w jednej sali.

Podczas przerw część uczniów może pozostać w pracowni lekcyjnej.

W przypadku powtarzających się lekcji nauczyciel ma prawo przesunąć przerwę lekcyjną w zależności od potrzeb uczniów.

W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do udziału w zajęciach.

Zaleca się zachowanie dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowania osłony ust i nosa w pokoju nauczycielskim, na korytarzu oraz podczas lekcji przy bezpośrednim kontakcie z uczniem.

Zaleca się uczniom noszenia maseczek ochronnych, przyłbic od chwili wejścia do szkoły aż do zajęcia miejsca w ławce na początku lekcji oraz przy bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły.

Zaleca się permanentne wietrzenie pracowni lekcyjnych, a w miarę możliwości prowadzenie zajęć na dworze.

W przypadku organizowania większego zgromadzenia szkolnego (apel, akademia szkolna, zebranie itp.) zaleca się uczniom i nauczycielom noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic .

Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się w miarę możliwości na powietrzu. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi formami ruchu z uwzględnieniem realizacji podstawy programowej.

O formie i terminach zmiany organizacji nauczania na hybrydowe lub zdalne rodzice i dzieci zostaną poinformowani przez Dyrektora szkoły niezwłocznie. Zasady przechodzenia z jednego typu nauczania na inny określi dyrektor szkoły w dokumencie zmieniającym organizację pracy szkoły.

Organizacja zajęć wychowawczo- opiekuńczych, nauki, zajęć rewalidacyjnych, innowacji, rozszerzeń przedmiotowych i konsultacji będzie zorganizowana tak, aby zapobiec kontaktowaniu się ze sobą i przemieszczaniu dużej grupy uczniów w celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.

5. Higiena, dezynfekcja sprzętu szkolnego

Przybory dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco. Dezynfekcja codzienna obejmuje wszystkie meble, blaty, sanitariaty, uchwyty, klamki, komputery, sprzęt sportowy, poręcze będą myte i dezynfekowane minimum 2 razy dziennie. Podłogi będą myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.

Uczniowie powinni mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, z których korzystają.

Dodatkowe punkty dezynfekcji rąk będą znajdowały się w każdej sali lekcyjnej w postaci płynu dezynfekującego w aerozolu. Zalecane jest korzystanie dodatkowo z tych punków dezynfekcji.

Wszyscy pracownicy szkoły zostali zapoznani z zasadami nowego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce.

Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Podstawa prawna:
 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r./DzU. Nr 95 z późniejszymi zmianami
 2. Statut Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Samorząd uczniowski jest reprezentacją wszystkich uczniów szkoły.
  2. Organami samorządu są Samorządy Klasowe, Rada Samorządu Uczniowskiego, Sekcje Samorządu Uczniowskiego.
  3. Najwyższą władzą jest walne zebranie członków Samorządu.
  4. Władzą wykonawczą jest Rada Samorządu Uczniowskiego w skład której wchodzą: Przewodniczący Samorządu, Zastępcy Przewodniczącego oraz Przewodniczący poszczególnych sekcji.
  5. W skład Samorządu Klasowego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca, Skarbnik, wybierani w głosowaniu jawnym.
  6. Rada samorządu Uczniowskiego wybierana jest w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu Samorządów Klasowych.
  7. Kadencja rady samorządu trwa przez okres roku szkolnego, kadencja Przewodniczącego nie dłużej niż dwa lata.
  8. Rada samorządu informuje ogól uczniów o swojej działalności i składa im coroczne sprawozdania na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
  9. Walne zebranie członków Samorządu wybiera na trzyletnią kadencję przedstawicieli do Rady Szkoły.
 2. Cele Samorządu Uczniowskiego
  1. Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły.
  2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
  3. Stwarzanie możliwości samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 3. Zadania Samorządu Uczniowskiego
  1. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.
  2. Pełnienie funkcji rzecznika interesów i praw ucznia.
  3. Współorganizowanie życia szkolnego przy zachowaniu właściwych proporcji między nauką a wypoczynkiem.
  4. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, informacyjnej, sportowej oraz rozrywkowej.
  5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wchodzą w skład Rady Szkoły.
  6. Na wniosek Dyrekcji przedstawia opinie o pracy poszczególnych nauczycieli.
 4. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego
  Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji PCEZ wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i celami, z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym i Przedmiotowymi Systemami Oceniania.
  2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
  3. Prawo zapoznania się i opiniowania Szkolnego Programu Wychowawczego.
  4. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, informacyjnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.
  5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
  6. Prawo do prowadzenia działalności zarobkowej na cele Samorządu.
  7. Prawo przedstawiania propozycji do Planu Pracy Szkoły.
  8. Prawo opiniowania w sprawach dotyczących uczniów.
  9. Udzielanie poręczanie za uczniów w sprawach dyscyplinarnych.
  10. Współdecydowanie o przyznawaniu uczniom pomocy materialnej i premii.
  11. Udział w wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 5. Obowiązki władz szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego
  1. Zapewnianie warunków materialnych i organizacyjnych.
  2. Nadzorowanie prac Samorządu Uczniowskiego.
  3. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z planem pracy szkoły oraz informowanie o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
  4. Uwzględnianie opinii Samorządu Uczniowskiego przy podejmowaniu decyzji o sprawach uczniów.
  5. Powołanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 6. Obowiązki opiekuna
  1. Pomoc organizacyjna w realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego.
  2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu Uczniowskiego i dysponowaniem funduszami.
  3. Informowanie o uchwałach Rady Pedagogicznej
  4. Wnioskowanie o nagrody za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Plan pracy na rok szkolny 2012/2013

 1. Ilość planowanych spotkań SU oraz ich tematyka.
  • Opracowanie planu pracy SU
  • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
  • Zebranie robocze wynikające z zadań na rok szkolny 2012/2013
  • Podsumowanie pracy
 2. Zadania Zespołu na rok szkolny 2012/2013 wynikające z wniosków i zaleceń podsumowujących pracę Zespołu w ubiegłym roku szkolnym.
  • Rozwój samorządności - nowa koncepcja pracy SU
  • Uruchomienie szkolnej sieci bezprzewodowej - Internet dla każdego ucznia
 3. Zadania Zespołu dotyczące efektów działalności dydaktycznej oraz statutowej szkoły.
  • Współpraca w organizacji zebrań z rodzicami
  • Wydawanie opinii, wniosków i poręczeń dla uczniów i innych zainteresowanych instytucji.
 4. Zadania dotyczące procesów zachodzących w szkole.
  • Aktualizowanie koncepcji pracy SU zgodnie z potrzebami szkoły
  • Kształtowanie samorządowych postaw uczniów
  • Organizacja akcji "Szczęśliwy numerek"
  • Organizacja dyżurów przy wejściu do szkoły
  • Akcja Mikołajki 2012
  • Współorganizacja różnych uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza pracy szkoły
  • Realizacja zadań stawianych przed SU przez Dyrekcję PCEZ
  • Organizacja akcji "Dzień kobiet" i "Dzień chłopaka"
  • Opieka nad sprzętem nagłaśniającym
 5. Zadania dotyczące funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym
  • Konserwacja grobu Patrona Szkoły - Zygmunta Puławskiego oraz Eugeniusza Stankiewicza
  • Promocja Szkoły
  • Udział w uroczystościach miejskich
  • Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi
 6. Zadania dotyczące współpracy, ewaluacji wewnętrznej, poprawy warunków nauczania.
  • Troska o przestrzeganie praw ucznia
ico bip
ico rodo
ico ue

© 2021. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa