Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im Zygmunta Puławskiego w Świdniku oferuje szkolenia w zawodach:

 1. Operator obrabiarek skrawających
 2. Ślusarz
 3. Piekarz
 4. Kucharz małej gastronomii
 5. Sprzedawca
 6. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 7. Blacharz
 8. Blacharz samochodowy
 9. Elektryk
 10. Elektromechanik
 11. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 12. Lakiernik

Koordynatorem Wojewódzkim Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach. http://ckp.pulawy.pl

Ośrodek Szkolenia Lotniczego PART 147

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku – certyfikowana organizacja PART 147 zatwierdzona do prowadzenia szkoleń oraz egzaminowania z zakresu wiedzy podstawowej dla uzyskania licencji: PART 66 kategorii A3 9 (licencja podstawowa dla mechanika lotniczego), B1.3 (licencja mechanika lotniczego) , B2 (licencja awionika).

PCEZ otrzymało w dniu 23 marca 2012 roku certyfikat nr PL.147.0013 nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Dokument ten uprawnia do prowadzenia szkoleń oraz egzaminowania z zakresu wiedzy podstawowej dla uzyskania międzynarodowej licencji mechanika lotniczego lub mechanika awionika.

Szkoła posiada uprawnienia do szkolenia w zakresie wiedzy wymaganej do uzyskania licencji obsługi liniowej i bazowej płatowców, silników, wyposażenia elektrycznego śmigłowców z silnikami turbinowymi oraz wyposażenia awionicznego i elektrycznego wszystkich statków powietrznych.

PCEZ jest pierwsza szkołą w województwie lubelskim i trzecią szkołą w Polsce mającą takie uprawnienia. Daje to ogromne możliwości w zakresie kształcenia kadr na potrzeby branży lotniczej. Uczniowie PCEZ uzyskują szansę na zatrudnienie, a pracodawcy możliwość pozyskania cenionych, wykwalifikowanych pracowników. Warunkiem wydania licencji jest posiadanie wiedzy ogólnolotniczej z zakresu modułów:

1. matematyka
2. fizyka
3. Wiadomości podstawowe z zakresu elektryki
4. Wiadomości podstawowe z zakresu elektroniki
5. Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
6. Materiały i sprzęt
7. Działania z zakresu obsługi technicznej
8. Podstawy aerodynamiki
9. Czynniki ludzkie
10. Prawo lotnicze
11 (nie dotyczy)
12. Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca (tylko dla A3 i B1.3)
13. Aerodynamika, struktury i systemy statku powietrznego (tylko dla B2)
14. Napęd (tylko dla B2)
15. Silnik gazowy turbinowy (tylko dla A3 i B1.3)

Jak zdobyć licencję?

drogiszkolenia

Technikum Nr 1

Przedmioty rozszerzone dla wszystkich zawodów w technikum:
do wyboru w kl. I: matematyka, j. angielski
do wyboru w kl. II: fizyka, geografia
Języki obce dla wszystkich zawodów w technikum:
obowiązkowy: j. angielski,
do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK - CYBERBEZPIECZEŃSTWO (innowacja pedagogiczna), inne nazwy zawodu np.: administrator aplikacji, administrator komputerowy, asystent przetwarzania danych, serwisant zintegrowanych systemów informatycznych. Technik informatyk opracowuj, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne, Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

TECHNIK EKONOMISTA - KLASA MUNDUROWA (innowacja pedagogiczna), w toku której realizowane będą: przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe z zakresu finansów i rachunkowości, oraz zagadnienia społeczne dotyczące: poznawania struktury psychofizycznej człowieka, interpretowania zachowań i funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, poznawania i stosowania norm prawnych, etycznych i kulturowych. Uczniowie tego zawodu będą realizowali program z edukacji dla bezpieczeństwa i W-F na poziomie rozszerzonym. Technik ekonomista w służbach mundurowych i cywilnych może być zatrudniony na wszystkich finansowych i ekonomicznych stanowiskach pracy w jednostkach służb wojskowych i organizacyjnych resortu obrony takich jak policja, straż pożarna, służba graniczna i celna jak również w pozostałych cywilnych podmiotach gospodarczych.

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY - inna nazwa zawodu: pracownik obsługi naziemnej samolotów. Technik mechanik lotniczy prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego. Dokonuje szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia. Wykonuje lub nadzoruje demontaż statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia przed naprawą i w jej trakcie oraz montaż ostateczny po naprawie. Nadzoruje prowadzenie dokumentacji przebiegu napraw. Poświadcza bieżącą zdatność do lotu statku powietrznego. Praca technika mechanika lotniczego odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w hangarach i wnętrzach statków powietrznych lub płytach przedstartowych, w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości. Na wolnym powietrzu występuje znaczne nasilenie hałasu.

TECHNIK AWIONIK - inna nazwa zawodu: technik elektryk - osprzęt lotniczy pokładowy. Technik awionik wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej. Praca technika awionika odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w biurach konstrukcyjnych lub na wolnym powietrzu w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości, w dużym nasileniu hałasu. W warsztatach naprawczych sprzętu lotniczego może kierować zespołem pracowników (w dziale elektrycznym), wykonywać czynności konserwacyjne i naprawcze przy obiektach transportu powietrznego wyłącznie po specjalnym przeszkoleniu dla danego typu obiektu.

TECHNIK MECHANIK - inne nazwy zawodu np.: technik operator obrabiarek sterowanych numerycznie, mechanik serwisu, technik utrzymania ruchu, technolog mechanik. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcje, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu. Może zajmować się mechaniką precyzyjną, obróbką cieplną, plastyczną, obróbką skrawaniem, silnikami spalinowymi i spawalnictwem. Organizuje obsługę techniczną maszyn i urządzeń. Przeprowadza konserwacje oraz regulacje maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Wykonuje rozliczenia kosztów napraw maszyn, określa normy czasowe napraw. Może nadzorować szkolenia podległych pracowników, wykonywać różne operacje ślusarskie. Najczęściej technik mechanik pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w halach produkcyjnych o dużym zapyleniu, hałasie lub na otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - zajęcia edukacyjne "Porty, terminale, lotniska" stanowią podstawę kształcenia w zawodzie. Dają wiedzę wprowadzającą, na bazie której rozwijane są i uzupełniane poszczególne zagadnienia w ramach pozostałych przedmiotów zawodowych takich jak "Podstawy logistyki i spedycji", "Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego" . Szczególnie ważne są wszystkie rodzaje portów i terminali (morskie, żeglugi śródlądowej, lotnicze, kolejowe, samochodowe). Uczeń poznaje terminologię dotyczącą eksploatacji portów i terminali, funkcje i rodzaje portów, drogi i ciągi transportowe, zasady obsługi środków transportu powietrznego i wodnego, zagadnienia obsługi pasażerów w terminalach, bezpieczną eksploatację lotnisk i portów (utrzymania nawierzchni, budowli, budynków, sieci instalacji, środków łączności, wyposażenia technicznego), systemami i urządzeniami do kontroli, organizacją transportu kolejowego, zasadami ruchu kolejowego i sygnalizacji, zasadami bezpiecznego załadunku, zagadnieniami bezpieczeństwa w portach i terminalach.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - głównym zadaniem specjalisty do spraw reklamy jest przekonanie potencjalnych klientów do zakupu oferowanych produktów konsumpcyjnych, różnorodnych surowców czy dóbr inwestycyjnych, a także do korzystania z usług w celu zwiększenia zysków klienta.
Jego szczegółowe zadania obejmują: gromadzenie informacji na temat produktu i strategii marketingowej, określenie koncepcji reklamy i sposobu jej realizacji, sporządzenie planu finansowego przedsięwzięcia, kontrola nad działaniami: grafików, plastyków, reżyserów filmowych, analityków rynku; opracowanie przekazu reklamowego poprzez dobór treści reklamowych:
- slogany i hasła reklamowe
- scenariusze telewizyjne i reklamowe
- projekty graficzne, techniki i metody przedstawiania koncepcji produktu
Wykonywanie tego zawodu wymaga przede wszystkim doskonałych umiejętności interpersonalnych polegających na: łatwości nawiązywaniu wielu kontaktów z ludźmi, darze przekonywania i negocjowania ze zleceniodawcami i współtwórcami projektu reklamowego.
Specjalista ds. reklamy powinien być cierpliwy i odznaczać się dużą odpornością emocjonalną. Często musi działać pod presją czasu. Powinna być to osoba kreatywna, twórcza, o dużej wrażliwości artystycznej i przejawiająca inicjatywę, umiejąca planować i organizować przedsięwzięcia.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - zajmuje się obróbką materiałów dostarczonych przez klienta i jego przygotowaniem do druku. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel za pomocą sprzętu komputerowego (specjalistycznego oprogramowania) wykonuje jego obróbkę (skład, łamanie) i przygotowuje do naświetlenia i druku na arkuszu drukarskim. Jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia; tematyka specjalizacji może dotyczyć przygotowania publikacji multimedialnych lub projektowania mediów graficznych.

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH - wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych. Technik lotniskowych służb operacyjnych powinien biegle posługiwać się dwoma językami obcymi zawodowymi, w tym obowiązkowo językiem angielskim.
Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze. Do podstawowych cech osobowościowych, jakie powinien posiadać należą: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji, a także aktywność, przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań oraz właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia w porcie lotniczym.

Wymagane dokumenty:

 • wyniki Testu Kompetencji,
 • Świadectwo ukończenia Gimnazjum,
 • podanie z systemu rekrutacji elektronicznej wydrukowane i złożone wyłącznie w szkole pierwszego wyboru,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Rekrutacja elektroniczna

Szkoła Policealna Nr 1

Technik archiwista - zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem oraz postępowaniem końcowym z dokumentacją. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.
Każda instytucja czy organizacja, jak również każdy w niej pracujący wytwarzają dokumenty. Mają one określoną wartość. W związku z tym muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane i zabezpieczone. Istniejące normy ściśle określają w jakiej formie i jakich warunkach mogą być przechowywane różne typy dokumentów. Wiedzę o tym posiadają archiwiści. Muszą oni w związku z tym zajmować się przejmowaniem dokumentów do archiwów i składnic akt zgodnie z przepisami w formie uporządkowanej. Niestety dość często prawidłowe uporządkowanie dokumentów jest zlecane archiwiście. Przejęcie dokumentów odbywa się na podstawie sporządzonych spisów zdawczo – odbiorczych akt, które dla archiwisty są jednym z materiałów ewidencyjnych, zaś dla przekazującego stanowią dowód zdania akt do archiwum. Zadaniem archiwistów jest odpowiednie zabezpieczenie akt, czemu służą specjalne opakowania i odpowiednio przygotowane pomieszczenia. Jego zadaniem jest także sporządzenie pomocy ewidencyjnych, dzięki którym łatwiej można skorzystać z dokumentów.
Niezwykle istotnym zadaniem archiwisty jest udostępnianie akt. Wiąże się to często z przeprowadzaniem kwerend archiwalnych, wystawianiem zaświadczeń, robieniem kopii czy odpisów. Obwarowane jest to wieloma przepisami np. o ochronie danych osobowych czy ochronie praw autorskich.
Ze względu na podstawowy podział każdej dokumentacji na materiały, które mają być przechowywane wieczyście i materiały do czasowego przechowywania, archiwista pilnuje określonych terminów i przeprowadza procedury przekazania akt do archiwów państwowych lub brakowania dokumentacji.
W związku z pojawieniem się coraz nowszych rozwiązań w dziedzinie tworzenia dokumentów np. dokumentacja na nośnikach elektronicznych, zadaniem archiwisty staje się również prowadzenie szkoleń z zakresu tworzenia i postępowania z dokumentacją. Wiąże się to z koniecznością ustawicznego własnego dokształcania archiwistów. Również tendencje propagowania posiadanych dokumentów nakładają na archiwistę konieczność realizowania wystaw z posiadanych zbiorów czy opracowywania publikacji o zasobach w archiwach . Każdy wytwarza dokumenty i chociaż współczesne tendencje idą w kierunku ograniczenia dokumentacji papierowej na rzecz dokumentów elektronicznych, to przybywa zarówno jednej jak i drugiej. Obecnie coraz bardziej poszukiwanym towarem staje się wiedza, którą zawierają dokumenty. Odpowiednie ich zabezpieczenie, by nie stracić bezpowrotnie ważnych informacji i świadectw, wymaga coraz lepszego, fachowego przygotowania. Również orientacja na temat posiadanych zbiorów oraz sprawne ich wykorzystywanie obliguje do kształcenia specjalistów w tej dziedzinie. Jak cenionym zawodem jest zawód archiwisty najlepiej świadczą statystyki. Przeprowadzone badania w państwach Europy Zachodniej ulokowały archiwistę na 5 miejscu pod względem prestiżu zawodowego, zaś w Szwajcarii na 2 miejscu. I chociaż na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, lecz każdy z nas w różnych sytuacjach, gdy potrzebował dokumenty, korzystał z wiedzy, umiejętności i pracy archiwistów.

Technik informatyk - potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.
I. Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.
II. (E13) Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.
III. (E14) Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Technik rachunkowości - jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.
Rozwój gospodarki i związana z nią informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że pracodawca na rynku pracy poszukuje wykształconego, otwartego na aktualizowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracownika. Zawód technika rachunkowości odgrywa coraz większą rolę, w związku z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia uczestnictwo w życiu gospodarczym w kraju i poza jego granicami ze względu na ujednolicenie systemu rachunkowości w różnych krajach.

Technik usług pocztowych i finansowych - wykonuje czynności w zakresie:
1) świadczenia usług pocztowych i kurierskich (oblicza i pobiera opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, sporządza dokumenty związane z zawieraniem umów na usługi pocztowe i kurierskie, przyjmuje, doręcza lub wydaje przesyłki listowe i paczki w obrocie krajowym i zagranicznym, udziela informacji o oferowanych usługach i ich promocji, przyjmuje i rozpatruje reklamacje);
2) realizowania usług finansowych (stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych, rozpoznaje środki płatnicze i dokumenty tożsamości, przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłaty przekazów pieniężnych z różnych tytułów, przyjmuje wnioski o pożyczkę i przeprowadza procedurę przyznania pożyczki, otwiera i zamyka rachunki bankowe, zakłada lokaty, oblicza oprocentowanie lokat);
3) realizowanie obrotu towarowego (składa i rozlicza zamówienia, sporządza dokumenty związane z obrotem towarowym, przyjmuje i wydaje towary, stosuje różne formy promocji i sprzedaży towarów, przeprowadza i rozlicza inwentaryzację);
4) opracowywania przesyłek (rozdziela przesyłki kodowane i nie kodowane w systemie automatycznym i ręcznym, grupuje przesyłki wg kategorii, sporządza dokumenty dotyczące opracowywania przesyłek, identyfikuje i oblicza wskaźniki jakości świadczonych usług pocztowych i kurierskich);
5) ekspediowania i przewóz przesyłek (opracowuje harmonogram prac w procesie ekspediowania i przewozu przesyłek, sporządza i kontroluje dokumentację dotyczącą ekspediowania i przewozu przesyłek, ekspediuje ładunki pocztowe, opracowuje i stosuje mapy połączeń pocztowych).
Usługi pocztowo-finansowe należą do gałęzi usług prężnie rozwijających się w gospodarce naszego kraju. Duża konkurencja na rynku usług wymusza na firmach podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez terminowość, bezpieczeństwo i niezawodność, konkurencyjność cen, dostępność do świadczonych usług oraz profesjonalna obsługa klienta. Rynek pracy oczekuje na wykwalifikowanych pracowników, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy pocztowo-kurierskiej. Absolwentom pracę oferują operatorzy o zasięgu ogólnopolskim (Poczta Polska, DHL EXPRESS (Poland), InPost, OPEK, DPD Polska, K-EX)) jak i lokalnym, natomiast osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową.

Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Nr 1

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Operator obrabiarek skrawających ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonania różnych operacji i zabiegów. Dobiera i ustawia parametry skrawania, dobiera i mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy. Przeprowadza obróbkę próbną, instruuje operatorów, jak poprawnie wykonywać czynności podczas użytkowania obrabiarek, kontroluje i koryguje przebieg obróbki. Mierzy i sprawdza wymiary i kształty obrabianych przedmiotów za pomocą sprawdzianów oraz przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych. Kontroluje i reguluje przebieg obróbki oraz koryguje błędy kształtu i wymiarów , spowodowane zużyciem ostrza. Czyści i konserwuje użytkowane obrabiarki, narzędzia i uchwyty. Kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających odbywa się w trzyletniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjum.

Operator obrabiarek skrawających może kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, a po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik może je podwyższać w szkołach wyższych na kierunku mechanika i budowa maszyn. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. Ślusarz naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw. Sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części. Przeprowadza próby po naprawach. Konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego. Ślusarz może pracować w zakładach usługowych napraw sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego itp. Może prowadzić również własny warsztat ślusarski.

KLASA WIELOZAWODOWA: Uczniowie wspólnie realizują zajęcia z przedmiotów ogólnych. Zajęcia teoretyczne zawodowe odbywają się w ramach kursów w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCEZ, a zajęcia zawodowe praktyczne będą odbywały się u pracodawców. Uczeń dostarcza zaświadczenie o przyjęciu na praktykę od konkretnego pracodawcy, u którego będzie realizował zajęcia praktyczne. Klasa patronacka umożliwia odbycie płatnych staży u pracodawców.

MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ - wykonuje przeglądy stanu technicznego, konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych.

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH – montuje instalacje centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz rurociągi

ŚLUSARZ – dokonuje obróbki metali przy użyciu narzędzi, przyrządów i maszyn skrawających

LAKIERNIK – przygotowuje elementy do lakierowania, lakieruje, konserwuje, naprawia elementy metalowe, takie jak karoseria samochodowa, statki powietrzne i inne.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – naprawia, modyfikuje urządzenia elektryczne i elektroniczne w samochodach i innych urządzeniach transportowych.

BLACHARZ SAMOCHODOWY – dokonuje napraw w samochodach, wykonuje zabezpieczenia i konserwacje pojazdów, wykorzystuje urządzenia do obróbki blachy i metalu.

ELEKTRYK - zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych.

PIEKARZ - prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa

FRYZJER - oraz inne wybrane przez ucznia

Wymagane dokumenty:

 • wyniki Testu Kompetencji,
 • Świadectwo ukończenia Gimnazjum,
 • podanie z systemu rekrutacji elektronicznej wydrukowane i złożone wyłącznie w szkole pierwszego wyboru,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Rekrutacja elektroniczna

ico bip
ico rodo
ico ue

© 2021. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa