Technikum Nr 1

Przedmioty rozszerzone dla wszystkich zawodów w technikum:
do wyboru w kl. I: matematyka, j. angielski
do wyboru w kl. II: fizyka, geografia
Języki obce dla wszystkich zawodów w technikum:
obowiązkowy: j. angielski,
do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK - CYBERBEZPIECZEŃSTWO (innowacja pedagogiczna), inne nazwy zawodu np.: administrator aplikacji, administrator komputerowy, asystent przetwarzania danych, serwisant zintegrowanych systemów informatycznych. Technik informatyk opracowuj, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne, Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

TECHNIK EKONOMISTA - KLASA MUNDUROWA (innowacja pedagogiczna), w toku której realizowane będą: przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe z zakresu finansów i rachunkowości, oraz zagadnienia społeczne dotyczące: poznawania struktury psychofizycznej człowieka, interpretowania zachowań i funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, poznawania i stosowania norm prawnych, etycznych i kulturowych. Uczniowie tego zawodu będą realizowali program z edukacji dla bezpieczeństwa i W-F na poziomie rozszerzonym. Technik ekonomista w służbach mundurowych i cywilnych może być zatrudniony na wszystkich finansowych i ekonomicznych stanowiskach pracy w jednostkach służb wojskowych i organizacyjnych resortu obrony takich jak policja, straż pożarna, służba graniczna i celna jak również w pozostałych cywilnych podmiotach gospodarczych.

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY - inna nazwa zawodu: pracownik obsługi naziemnej samolotów. Technik mechanik lotniczy prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego. Dokonuje szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia. Wykonuje lub nadzoruje demontaż statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia przed naprawą i w jej trakcie oraz montaż ostateczny po naprawie. Nadzoruje prowadzenie dokumentacji przebiegu napraw. Poświadcza bieżącą zdatność do lotu statku powietrznego. Praca technika mechanika lotniczego odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w hangarach i wnętrzach statków powietrznych lub płytach przedstartowych, w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości. Na wolnym powietrzu występuje znaczne nasilenie hałasu.

TECHNIK AWIONIK - inna nazwa zawodu: technik elektryk - osprzęt lotniczy pokładowy. Technik awionik wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej. Praca technika awionika odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w biurach konstrukcyjnych lub na wolnym powietrzu w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości, w dużym nasileniu hałasu. W warsztatach naprawczych sprzętu lotniczego może kierować zespołem pracowników (w dziale elektrycznym), wykonywać czynności konserwacyjne i naprawcze przy obiektach transportu powietrznego wyłącznie po specjalnym przeszkoleniu dla danego typu obiektu.

TECHNIK MECHANIK - inne nazwy zawodu np.: technik operator obrabiarek sterowanych numerycznie, mechanik serwisu, technik utrzymania ruchu, technolog mechanik. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcje, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu. Może zajmować się mechaniką precyzyjną, obróbką cieplną, plastyczną, obróbką skrawaniem, silnikami spalinowymi i spawalnictwem. Organizuje obsługę techniczną maszyn i urządzeń. Przeprowadza konserwacje oraz regulacje maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Wykonuje rozliczenia kosztów napraw maszyn, określa normy czasowe napraw. Może nadzorować szkolenia podległych pracowników, wykonywać różne operacje ślusarskie. Najczęściej technik mechanik pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w halach produkcyjnych o dużym zapyleniu, hałasie lub na otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - zajęcia edukacyjne "Porty, terminale, lotniska" stanowią podstawę kształcenia w zawodzie. Dają wiedzę wprowadzającą, na bazie której rozwijane są i uzupełniane poszczególne zagadnienia w ramach pozostałych przedmiotów zawodowych takich jak "Podstawy logistyki i spedycji", "Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego" . Szczególnie ważne są wszystkie rodzaje portów i terminali (morskie, żeglugi śródlądowej, lotnicze, kolejowe, samochodowe). Uczeń poznaje terminologię dotyczącą eksploatacji portów i terminali, funkcje i rodzaje portów, drogi i ciągi transportowe, zasady obsługi środków transportu powietrznego i wodnego, zagadnienia obsługi pasażerów w terminalach, bezpieczną eksploatację lotnisk i portów (utrzymania nawierzchni, budowli, budynków, sieci instalacji, środków łączności, wyposażenia technicznego), systemami i urządzeniami do kontroli, organizacją transportu kolejowego, zasadami ruchu kolejowego i sygnalizacji, zasadami bezpiecznego załadunku, zagadnieniami bezpieczeństwa w portach i terminalach.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - głównym zadaniem specjalisty do spraw reklamy jest przekonanie potencjalnych klientów do zakupu oferowanych produktów konsumpcyjnych, różnorodnych surowców czy dóbr inwestycyjnych, a także do korzystania z usług w celu zwiększenia zysków klienta.
Jego szczegółowe zadania obejmują: gromadzenie informacji na temat produktu i strategii marketingowej, określenie koncepcji reklamy i sposobu jej realizacji, sporządzenie planu finansowego przedsięwzięcia, kontrola nad działaniami: grafików, plastyków, reżyserów filmowych, analityków rynku; opracowanie przekazu reklamowego poprzez dobór treści reklamowych:
- slogany i hasła reklamowe
- scenariusze telewizyjne i reklamowe
- projekty graficzne, techniki i metody przedstawiania koncepcji produktu
Wykonywanie tego zawodu wymaga przede wszystkim doskonałych umiejętności interpersonalnych polegających na: łatwości nawiązywaniu wielu kontaktów z ludźmi, darze przekonywania i negocjowania ze zleceniodawcami i współtwórcami projektu reklamowego.
Specjalista ds. reklamy powinien być cierpliwy i odznaczać się dużą odpornością emocjonalną. Często musi działać pod presją czasu. Powinna być to osoba kreatywna, twórcza, o dużej wrażliwości artystycznej i przejawiająca inicjatywę, umiejąca planować i organizować przedsięwzięcia.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - zajmuje się obróbką materiałów dostarczonych przez klienta i jego przygotowaniem do druku. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel za pomocą sprzętu komputerowego (specjalistycznego oprogramowania) wykonuje jego obróbkę (skład, łamanie) i przygotowuje do naświetlenia i druku na arkuszu drukarskim. Jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia; tematyka specjalizacji może dotyczyć przygotowania publikacji multimedialnych lub projektowania mediów graficznych.

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH - wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych. Technik lotniskowych służb operacyjnych powinien biegle posługiwać się dwoma językami obcymi zawodowymi, w tym obowiązkowo językiem angielskim.
Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze. Do podstawowych cech osobowościowych, jakie powinien posiadać należą: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji, a także aktywność, przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań oraz właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia w porcie lotniczym.

Wymagane dokumenty:

  • wyniki Testu Kompetencji,
  • Świadectwo ukończenia Gimnazjum,
  • podanie z systemu rekrutacji elektronicznej wydrukowane i złożone wyłącznie w szkole pierwszego wyboru,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Rekrutacja elektroniczna