Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

Dyrekcja i nauczyciele

avatar

Dyrektor

Anna Goral

emailanna.goral@pcez.pl

phone81 751 26 71 w. 21

avatar

Wicedyrektor

Łukasz Krzyżanowski

emaillukasz.krzyzanowski@pcez.pl

phone81 751 26 71

avatar

Kierownik warsztatów szkolnych

Witold Reszka

emailwitold.reszka@pcez.pl

phone81 468 44 47

avatar

p.o. kierownika internatu

Bogdan Błaszczuk

emailanna.jasinska@pcez.pl

phone81 751 61 10

Język Polski

Język Angielski

Język Niemiecki

Język Hiszpański

Historia

Biologia

Geografia

Wiedza o Społeczeństwie

Wiedza o Kulturze

Matematyka

Przysposobienie Obronne/Edukacja dla Bezpieczeństwa

Fizyka

Chemia

Wychowanie Fizyczne

Religia/Etyka

Przedmioty Informatyczne

iwona.kot-skorupa@pcez.pl

Przedmioty Zawodowe Transportowo-Spedycyjne

Przedmioty Zawodowe Mechaniczne

Przedmioty Zawodowe Lotnicze

Przedmioty Zawodowe Ekonomiczne

Przedmioty Zawodowe Elektryczne

Nauczyciele Zajęć Praktycznych

Nauczyciele Wychowawcy Internatu

Pedagog

Szkolni Doradcy Zawodowi

Biblioteka

Zajęcia Rewalidacyjno-Socjoterapeutyczne

Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r./DzU. Nr 95 z późniejszymi zmianami
2. Statut Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego.

I. Postanowienia ogólne

1. Samorząd uczniowski jest reprezentacją wszystkich uczniów szkoły.
2. Organami samorządu są Samorządy Klasowe, Rada Samorządu Uczniowskiego, Sekcje Samorządu Uczniowskiego.
3. Najwyższą władzą jest walne zebranie członków Samorządu.
4. Władzą wykonawczą jest Rada Samorządu Uczniowskiego w skład której wchodzą: Przewodniczący Samorządu, Zastępcy Przewodniczącego oraz Przewodniczący poszczególnych sekcji.
5. W skład Samorządu Klasowego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca, Skarbnik, wybierani w głosowaniu jawnym.
6. Rada samorządu Uczniowskiego wybierana jest w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu Samorządów Klasowych.
7. Kadencja rady samorządu trwa przez okres roku szkolnego, kadencja Przewodniczącego nie dłużej niż dwa lata.
8. Rada samorządu informuje ogól uczniów o swojej działalności i składa im coroczne sprawozdania na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
9. Walne zebranie członków Samorządu wybiera na trzyletnią kadencję przedstawicieli do Rady Szkoły.

II. Cele Samorządu Uczniowskiego

1. Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
3. Stwarzanie możliwości samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

III. Zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.
2. Pełnienie funkcji rzecznika interesów i praw ucznia.
3. Współorganizowanie życia szkolnego przy zachowaniu właściwych proporcji między nauką a wypoczynkiem.
4. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, informacyjnej, sportowej oraz rozrywkowej.
5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wchodzą w skład Rady Szkoły.
6. Na wniosek Dyrekcji przedstawia opinie o pracy poszczególnych nauczycieli.

IV. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji PCEZ wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i celami, z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym i Przedmiotowymi Systemami Oceniania.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo zapoznania się i opiniowania Szkolnego Programu Wychowawczego.
4. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, informacyjnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.
5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
6. Prawo do prowadzenia działalności zarobkowej na cele Samorządu.
7. Prawo przedstawiania propozycji do Planu Pracy Szkoły.
8. Prawo opiniowania w sprawach dotyczących uczniów.
9. Udzielanie poręczanie za uczniów w sprawach dyscyplinarnych.
10. Współdecydowanie o przyznawaniu uczniom pomocy materialnej i premii.
11. Udział w wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
12. Dysponowanie funduszami Samorządu.

V. Obowiązki władz szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego

1.Zapewnianie warunków materialnych i organizacyjnych.
2. Nadzorowanie prac Samorządu Uczniowskiego.
3.Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z planem pracy szkoły oraz informowanie o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
4.Uwzględnianie opinii Samorządu Uczniowskiego przy podejmowaniu decyzji o sprawach uczniów.
5. Powołanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

VI. Obowiązki opiekuna

1. Pomoc organizacyjna w realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego.
2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu Uczniowskiego i dysponowaniem funduszami.
3. Informowanie o uchwałach Rady Pedagogicznej
4. Wnioskowanie o nagrody za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Plan pracy na rok szkolny 2012/2013

1. Ilość planowanych spotkań SU oraz ich tematyka.
- Opracowanie planu pracy SU
- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
- Zebranie robocze wynikające z zadań na rok szkolny 2012/2013
- Podsumowanie pracy

2. Zadania Zespołu na rok szkolny 2012/2013 wynikające z wniosków i zaleceń podsumowujących pracę Zespołu w ubiegłym roku szkolnym.
- Rozwój samorządności - nowa koncepcja pracy SU
- Uruchomienie szkolnej sieci bezprzewodowej - Internet dla każdego ucznia

3. Zadania Zespołu dotyczące efektów działalności dydaktycznej oraz statutowej szkoły.
- Współpraca w organizacji zebrań z rodzicami
- Wydawanie opinii, wniosków i poręczeń dla uczniów i innych zainteresowanych instytucji.

4. Zadania dotyczące procesów zachodzących w szkole.
- Aktualizowanie koncepcji pracy SU zgodnie z potrzebami szkoły
- Kształtowanie samorządowych postaw uczniów
- Organizacja akcji "Szczęśliwy numerek"
- Organizacja dyżurów przy wejściu do szkoły
- Akcja Mikołajki 2012
- Współorganizacja różnych uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza pracy szkoły
- Realizacja zadań stawianych przed SU przez Dyrekcję PCEZ
- Organizacja akcji "Dzień kobiet" i "Dzień chłopaka"
- Opieka nad sprzętem nagłaśniającym

5. Zadania dotyczące funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym
- Konserwacja grobu Patrona Szkoły - Zygmunta Puławskiego oraz Eugeniusza Stankiewicza
- Promocja Szkoły
- Udział w uroczystościach miejskich
- Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi

6. Zadania dotyczące współpracy, ewaluacji wewnętrznej, poprawy warunków nauczania.
- Troska o przestrzeganie praw ucznia

Rada Szkoły

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnętrznych PCEZ, a także:
  • uchwala statut szkoły
  • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego PCEZ i opiniuje plan finansowy
  • może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad PCEZ z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności PCEZ, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w PCEZ. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.

Opiniuje plan pracy PCEZ, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne sprawy dla PCEZ.
Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan PCEZ i występuje z wnioskami do dyrektora PCEZ, Rady Pedagogicznej PCEZ i organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. W celu wspierania działalności statutowej PCEZ Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł.

W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:
  • nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli
  • rodzice wybrani przez ogół rodziców
  • uczniowie wybrani przez ogół uczniów

Rada Szkoły powinna liczyć co najmniej 6 członków
Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.
Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
1. Fragment Statutu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
Przewodniczącym Rady Szkoły jest obecnie Pan Grzegorz Doroba

ico bip
ico rodo
ico ue

© 2021. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa