Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku

Projekt „Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku"

Nr projektu RPLU.12.04.00-06-0041/19

Powiat Świdnicki rozpoczął realizację projektu pn. „Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Powiecie Świdnickim (Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, Zespół Szkół w Piaskach, Zespół Szkół w Trawnikach, Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku).

Cele szczegółowe Projektu:

 1. rozwój współpracy z pracodawcami i dostosowanie jakości kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy;
 2. podwyższenie kwalifikacji 460 uczniów i 67 nauczycieli techników i szkół branżowych w 8 szkołach;
 3. rozwój nowoczesnych form zdobywania kwalifikacji zawodowych, aktualizacja wiedzy dla uczniów i nauczycieli z każdej szkoły objętej wsparciem w projekcie;
 4. udział uczniów w dodatkowych zajęciach specjalistycznych;
 5. uzupełnienie wyposażenia warsztatów i stworzenia nowych pracowni w myśl rozwoju transversal skills;

Wartość realizowanego projektu łącznie to 4 744 420,45 zł w tym dofinansowanie z UE 4 032 757,38 zł

W ramach projektu przewidziano zadania:

 • studia podyplomowe dla nauczycieli we współpracy z uczelniami wyższymi;
 • szkolenia doskonalące dla nauczycieli;
 • wizyty studyjne na uczelniach dla nauczycieli;
 • doposażenie pracowni zajęć praktycznych;
 • utworzenie 4 pracowni doradztwa zawodowego;
 • kursy zawodowe dla 460 uczniów celem podniesienia kwalifikacji zawodowych
 • staże zawodowe dla 40% uczestników projektu u pracodawców zewnętrznych.

Okres realizacji Projektu: 1 września 2020 r. do 30 września 2022 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!