Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku

Projekt „Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku"

Nr projektu RPLU.12.04.00-06-0041/19

Powiat Świdnicki rozpoczął realizację projektu pn. „Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Powiecie Świdnickim (Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, Zespół Szkół w Piaskach, Zespół Szkół w Trawnikach, Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku).

Cele szczegółowe Projektu:

 1. rozwój współpracy z pracodawcami i dostosowanie jakości kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy;
 2. podwyższenie kwalifikacji 460 uczniów i 67 nauczycieli techników i szkół branżowych w 8 szkołach;
 3. rozwój nowoczesnych form zdobywania kwalifikacji zawodowych, aktualizacja wiedzy dla uczniów i nauczycieli z każdej szkoły objętej wsparciem w projekcie;
 4. udział uczniów w dodatkowych zajęciach specjalistycznych;
 5. uzupełnienie wyposażenia warsztatów i stworzenia nowych pracowni w myśl rozwoju transversal skills;

Wartość realizowanego projektu łącznie to 4 744 420,45 zł w tym dofinansowanie z UE 4 032 757,38 zł

W ramach projektu przewidziano zadania:

 • studia podyplomowe dla nauczycieli we współpracy z uczelniami wyższymi;
 • szkolenia doskonalące dla nauczycieli;
 • wizyty studyjne na uczelniach dla nauczycieli;
 • doposażenie pracowni zajęć praktycznych;
 • utworzenie 4 pracowni doradztwa zawodowego;
 • kursy zawodowe dla 460 uczniów celem podniesienia kwalifikacji zawodowych
 • staże zawodowe dla 40% uczestników projektu u pracodawców zewnętrznych.

Okres realizacji Projektu: 1 września 2020 r. do 30 września 2022 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!

 

Projekty europejskie

PROGRAMY UNIJNE W KTÓRYCH UCZESTNICZY PCEZ:

1) Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

2013-2014 - Kompetencje wysokich lotów

Wnioskodawca Syntea S.A., beneficjent - PCEZ
Celem projektu było podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły, a szczególnie:

 • Wzrost poziomu kompetencji kluczowych w zakresie ICT, matematyki oraz języka angielskiego
 • Wzrost kompetencji zawodowych (szkolenia APTECH/IATA)
 • Wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy
  W ramach projektu PCEZ zostało doposażone w sprzęt audiowizualny.

2010 - Projekt "Ustawiczna @-dukacja w powiecie świdnickim".

Projekt koordynowany przez Fundację Nasza Nadzieja jest skierowany do uczniów i słuchaczy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych. W ramach projektu PCEZ otrzymało: serwer z oprogramowaniem, laptop z oprogramowaniem, drukarkę kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych, serwisy www: http://tud.pcez.pl - strona Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 w Świdniku, http://esekretariat.pcez.pl - wirtualny sekretariat PCEZ, http://ebiblioteka.pcez.pl - wirtualna baza książek w PCEZ, wypożyczalnia - po prostu eBiblioteka, http://elearning.pcez.pl - platforma do zdalnego nauczania PCEZ.

2010 - Projekt "Szkoła przy lotnisku - program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu zrealizowany zostanie program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku, który obejmuje następujące działania:

 1. certyfikacja szkoły na organizację zgodną z przepisami EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego), tj. uzyskanie statusu ośrodka szkoleniowego w zawodzie mechanika lotniczego, zgodnie z normą Part-147
 2. dostosowanie programu nauczania w zawodzie mechanik lotniczy do wymagań i standardów europejskich (przepisy Part-66) i uruchomienie fakultatywnych zajęć uzupełniających w tym zakresie;
 3. budowanie forum współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
 4. doposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne;
 5. realizacja językowych zajęć dodatkowych z języka angielskiego i hiszpańskiego oraz uruchomienie szkolnej modelarni;
 6. wsparcie metodyczne dla doradców zawodowych w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży.

Zatem działania projektu skierowane będą zarówno do uczniów szkoły zawodowej, jak i nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych oraz lokalnych pracodawców.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w PCEZ oraz roli jaką odgrywa szkoła w kształcenia kadr, w szczególności w branży lotniczej.

Realizacja projektu zakończy się w lipcu 2012 roku.

2010 - PROJEKT "WYSOKIE LOTY, SZEROKIE HORYZONTY - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA DLA POTRZEB LOTNISKA W ŚWIDNIKU"
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowany w ramach działania: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej Programu Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności.

Projekt skierowany jest do uczniów Technikum nr 1 i w przeciągu dwóch lat obejmie wsparciem 300 uczniów. Zajęcia są bezpłatne. Każdy uczestnik projektu otrzyma niezbędne materiały edukacyjne, a szkoła doposażona zostanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1. Modernizacja kształcenia zawodowego dla lokalnego rynku pracy:
  • Pilotaż kierunku: technik eksploatacji portów i terminali (zakup specjalistycznego wyposażenia, opracowanie filmów dydaktycznych i in.)
  • Zajęcia z przedmiotów lotniczych
  • Praktyki zawodowe u pracodawców na podstawie umów zawartych przez szkołę
  • Zajęcia praktyczne dla mechaników lotniczych w zakładzie lotniczym
 2. Zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne z matematyki dla klas I, zajęcia przygotowujące do matury z matematyki dla uczniów klas IV.
 3. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania:
  • Montownia komputerów i sieci
   • nauka montażu komputerów na bazie podzespołów odzyskanych i dokupionych
   • budowa i działanie sieci komputerowych
   • konfigurowanie i obsługa sieci
   • administrowanie i bezpieczeństwo sieci
  • Koło lotnicze - gromadzenie i opracowanie zbiorów do Muzeum Lotnictwa, wywiady z ludźmi związanymi z lotnictwem
  • Modelarnia - wykonywanie makiet lotniska, modeli samolotów
  • Sztuka POI - taniec z ogniem - ćwiczenie ekspresji i koncentracji, poprawa samopoczucia
 4. Poradnictwo zawodowe- indywidualna pomoc w pisaniu CV i listów motywacyjnych, ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej
 5. Wyjazdy edukacyjne dla klas lotniczych (Instytut Lotnictwa w Warszawie, lotniska)
 6. Opieka pedagogiczno-psychologiczna - wsparcie uczniów mających kłopoty z nauką, problemy emocjonalne
 7. Zajęcia specjalistyczne we współpracy z Politechniką Lubelską

Okres realizacji: od 15.09.2010 r. do 15.09.2012 r.

Udział w projekcie umożliwi:

 • Nabycie kwalifikacji zawodowych
 • Zwiększenie efektywności i atrakcyjności nauczania zawodów związanych z produkcją lotniczą i obsługą portu lotniczego
 • Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów klas pierwszych
 • Rozwój wiedzy z matematyki i umiejętności zawodowych u uczniów klas maturalnych
 • Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniom mających problemy z nauką
 • Wzrost zainteresowań i motywacji do nauki
 • Wzrost aspiracji osobistych i zawodowych oraz pomoc w poruszaniu się na rynku pracy
 • Wyposażenie w umiejętności wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem, wzrost samooceny i wiary w siebie

Zespół projektowy działa w składzie:

 • Elżbieta Migut - KOORDYNATOR I EWALUATOR
 • Alina Grochowicz - KOORDYNATOR ds. SZKOLEŃ I MONITORINGU
 • Joanna Śmigowska - SPECJALISTA ds. PROMOCJI I INFORMACJI
 • Mirosława Mackiewicz - SPECJALISTA ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
 • Witold Reszka - SPECJALISTA ds. LOGISTYKI
 • Anna Goral - DYREKTOR PCEZ

Bieżące informacje na temat realizacji projektu podawane będą na stronie szkoły w AKTUALNOŚCIACH. Serdecznie zapraszamy!

2007 - "Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie". Pracownie Komputerowe dla Szkół w 2007 r. szkoły ponadgimnazjalne i policealne.

W ramach tego projektu w 2008 r. otrzymaliśmy w pełni wyposażoną pracownię komputerową z 15 stacjami roboczymi (Windows Vista i Office 2007), laptop, serwer oraz Multimedialne Centrum Informacji z 4 stacjami roboczymi. Wszystkie komputery są ze sobą połączone siecią LAN i mają dostęp do sieci Internet.

2007 - "Wyposażenie centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II".

W ramach projektu otrzymaliśmy w 2007 roku pakiet oprogramowania finansowo-księgowego, płacowo-kadrowego, fakturująco-magazynowego InsertGT firmy INSERT Sp. z o.o. dzięki któremu podnieśliśmy standard nauczania w zawodzie technik ekonomista. W 2009 roku przeprowadziliśmy na tym oprogramowaniu pierwsze nowe egzaminy zawodowe w tym samym zawodzie.

2005 - "Wyposażenie w sprzęt komputerowy Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego".

W ramach projektu otrzymaliśmy nowoczesną pracownię komputerową z 15 stacjami roboczymi (Windows xp, Office 2003), laptopem, serwerem, 2 drukarkami, skanerem i projektorem multimedialnym. Dostaliśmy również oprogramowanie dodatkowe: Autodesk Inventor Professional 10 PL, CorelDraw Graphics Suite 12 PL, Microsoft Visual Studio.NET 2003 Professional. Pracownia posiada sieć LAN oraz stały dostęp do Internetu.

2) Program PHARE 2003 "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"

Program ?Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej? jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienie
i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika
ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Powiat Świdnicki otrzymał środki na realizację przedsięwzięć w szkołach na terenie naszego powiatu:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku,
ul. Szkolna 1, Centrum Kształcenia Praktycznego.

Tytuł projektu: "Baza Centrum Kształcenia Praktycznego jako odpowiedź na potrzeby nowoczesnego rynku pracy - zakup sprzętu dydaktycznego"

Całkowita wartość projektu wynosi 93 455,86 euro a dofinansowanie stanowi 75% tej kwoty czyli 70 091,90 euro. Celem przedsięwzięcia jest:

 • dostosowanie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i PCEZ do wymogów standardów edukacyjnych,
 • wyposażenie ośrodka edukacyjnego w związku z wdrażaniem zewnętrznych egzaminów zawodowych,
 • dostosowanie zawodów i specjalizacji do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zakupione:

 • Wyposażenie pracowni CNC, m.in. tokarka sterowana numerycznie, pracownia symulacyjna do nauki CNC wyposażona w pulpity sterujące i pakiety programowe,
 • Wyposażenie pracowni elektrycznej, m.in. zasilacz, mierniki (cyfrowy uniwersalny, uziemień, pomiaru pętli zwarcia).
 • Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej, m.in. stoły ślusarskie z wyposażeniem, prasa hydrauliczna, chropowatościomierz, twardościomierz przenośny, średnicówki mikrometryczne, wiertarki.
 • Wyposażenie multimedialne: komputer z wyposażeniem, projektor multimedialny i rzutnik pisma.

Przewidziana realizacja projektów obejmuje I i II kwartał 2006 roku.

Wykształceni zawodowcy

Powiat Świdnicki – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wykształceni zawodowcy".

Celem projektu jest: podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku służące podniesieniu zdolności 100 uczniów do przyszłego zatrudnienia, oraz podniesienia kwalifikacji 21 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego, co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówki.

W ramach projektu zakupiono:

 • 75 zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym
 • 2 projektory multimedialne
 • 2 urządzenia wielofunkcyjne
 • tablicę interaktywną
 • telewizor 43"
 • telewizor 43" z odtwarzaczem DVD
 • specjalistyczne wyposażenie pracowni komputerowych
 • 2 tablice białe typu tryptyk
 • 2 flipcharty
 • 3 ekrany projekcyjne
 • szafkę pod telewizor i stojak pod projektor
 • tester sieciowy
 • książki i pomoce naukowe, plansze
 • wyposażenie biurowe do zawodu technik ekonomista

Dofinansowanie projektu z UE: 819 756,15

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0010/17

efsrpkolor

ico bip
ico rodo
ico ue

© 2021. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa