Rada Szkoły

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnętrznych PCEZ, a także:
  • uchwala statut szkoły
  • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego PCEZ i opiniuje plan finansowy
  • może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad PCEZ z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności PCEZ, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w PCEZ. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.

Opiniuje plan pracy PCEZ, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne sprawy dla PCEZ.
Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan PCEZ i występuje z wnioskami do dyrektora PCEZ, Rady Pedagogicznej PCEZ i organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. W celu wspierania działalności statutowej PCEZ Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł.

W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:
  • nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli
  • rodzice wybrani przez ogół rodziców
  • uczniowie wybrani przez ogół uczniów

Rada Szkoły powinna liczyć co najmniej 6 członków
Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.
Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
1. Fragment Statutu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
Przewodniczącym Rady Szkoły jest obecnie Pan Grzegorz Doroba