Regulamin funkcjonowania PCEZ w okresie pandemii

Regulamin funkcjonowania PCEZ w okresie pandemii – COVID-19 (dotyczy budynku szkoły i osób w nim znajdujących się)


1. Część ogólna

Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku w okresie trwania pandemii - COVID-19. Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, aby w jak najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniom i rozprzestrzenianiu się wirusa.

Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem niniejszego Regulaminu odpowiada Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku.

Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice oraz osoby trzecie przebywające w budynku szkoły.Uczniowie, rodzice zostają zapoznani przez Dyrektora oraz wychowawców klas z Regulaminem w szkole lub poprzez e-dziennik.

Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.

Nauczyciel powinien regularnie przypominać uczniom o zasadach higieny, zwrócić ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w szkole.

Zastosowane środki higieny i ochrony osobistej w postaci maseczek, przyłbic zostały szczegółowo omówione w dalszej części regulaminu.

 • Telefon alarmowy - 112
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku – 81 745-56-10, fax. 81 468 – 70 - 20
 • NZOZ Analco Pogotowie Ratunkowe - 81 751 40 50

2. Przyjęcia ucznia (przychodzenia do szkoły, na zajęcia)

Do szkoły można wchodzić dwoma wejściami – wejściem głównym oraz wejściem przez szatnię. Przed wejściem do budynku szkoły należy zasłonić nos i usta maseczką bądź przyłbicą, którą zdejmuje się dopiero po zajęciu miejsca w pracowni lekcyjnej albo po wyjściu z budynku szkoły. Uczniowie zobowiązani są do wejścia przez szatnie w której pozostawiają odzież wierzchnią i obuwie. Osoby trzecie i rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym z zasłoniętymi ustami i nosem aż do opuszczenia placówki. Przy obu wejściach znajdują się punkty dezynfekcji rąk, która jest obowiązkowa. Dezynfekcję nadzorują dyżurni szkolni.

Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób trzecich.

Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Jeśli uczeń na wejściu przejawia niepokojące objawy choroby, rodzice/opiekunowie powiadomieni przez szkołę zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczniowi nie wolno przyjść do szkoły.

3. Postępowanie na wypadek podejrzenia lub zachorowania

Wszystkie działania w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych u dziecka muszą być prowadzone w poszanowaniu praw i godności dziecka. Najwyższym celem tych działań powinno być bezpieczeństwo wszystkich osób w placówce oraz dobro dziecka.

Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego postępowania, w zależności od objawów – pielęgniarka szkolna.

Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką 38 °C mierzona termometrem bezdotykowym lub innym niż bezdotykowy, gdy temperatura wynosi pomiędzy 37,2 °C -37,9 °C . U młodzieży objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.

W celu ochronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane o zakażenie COVID-19 będą izolowane w wyznaczonym pomieszczeniu ( izolatka - pomieszczenie 009). W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika do dyspozycji nauczycieli i pracowników dostępne są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

Do kompleksowej obsługi procedur dyrektor wyznacza osoby/ę odpowiedzialne za ich przeprowadzenie i nadzorowanie

Procedura I – Dotyczy pracownika szkoły

W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego pracownika szkoły i zaobserwuje on co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu powinien:

 1. osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
 2. jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
 3. do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w szkole (izolatka)
 4. powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach,
 5. dalszy tryb postępowania określi Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 6. w przypadku gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad grupą przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora.

Procedura II – dotyczy ucznia

W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy ucznia:

 1. osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
 2. nauczyciel opiekujący się grupą natychmiast powiadamia dyrektora o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach,
 3. osoba wyznaczona bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację,
 4. dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia Rodziców o podejmowanych działaniach i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
 5. nauczyciel grupy pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo,
 6. osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch lub kombinezon ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania,
 7. po przyjeździe Rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują Rodzice i postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 8. decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły.


4. Organizacja zajęć w szkole

Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.

Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym we wszystkich zajęć edukacyjnych jest obowiązkowy.

Uczniowie powinny przychodzić do szkoły zgodnie z planem lekcji ustalonym dla danej klasy.

Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 7.30-17.30 (sporadycznie dłużej).

Zaleca się organizowanie jak najmniejszych dozwolonych prawem oddziałów klasowych i grup ćwiczebnych mając na uwadze infrastrukturę szkolną.

W szkole przebywa zawsze określona liczba uczniów, ustalona przez dyrektora po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Organem Prowadzącym.

Zespól klasowy będzie przebywać w miarę możliwości w jednej sali.

Podczas przerw część uczniów może pozostać w pracowni lekcyjnej.

W przypadku powtarzających się lekcji nauczyciel ma prawo przesunąć przerwę lekcyjną w zależności od potrzeb uczniów.

W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do udziału w zajęciach.

Zaleca się zachowanie dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowania osłony ust i nosa w pokoju nauczycielskim, na korytarzu oraz podczas lekcji przy bezpośrednim kontakcie z uczniem.

Zaleca się uczniom noszenia maseczek ochronnych, przyłbic od chwili wejścia do szkoły aż do zajęcia miejsca w ławce na początku lekcji oraz przy bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły.

Zaleca się permanentne wietrzenie pracowni lekcyjnych, a w miarę możliwości prowadzenie zajęć na dworze.

W przypadku organizowania większego zgromadzenia szkolnego (apel, akademia szkolna, zebranie itp.) zaleca się uczniom i nauczycielom noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic .

Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się w miarę możliwości na powietrzu. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi formami ruchu z uwzględnieniem realizacji podstawy programowej.

O formie i terminach zmiany organizacji nauczania na hybrydowe lub zdalne rodzice i dzieci zostaną poinformowani przez Dyrektora szkoły niezwłocznie. Zasady przechodzenia z jednego typu nauczania na inny określi dyrektor szkoły w dokumencie zmieniającym organizację pracy szkoły.

Organizacja zajęć wychowawczo- opiekuńczych, nauki, zajęć rewalidacyjnych, innowacji, rozszerzeń przedmiotowych i konsultacji będzie zorganizowana tak, aby zapobiec kontaktowaniu się ze sobą i przemieszczaniu dużej grupy uczniów w celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.

5. Higiena, dezynfekcja sprzętu szkolnego

Przypory dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco. Dezynfekcja codzienna obejmuje wszystkie meble, blaty, sanitariaty, uchwyty, klamki, komputery, sprzęt sportowy, poręcze będą myte i dezynfekowane minimum 2 razy dziennie. Podłogi będą myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.

Uczniowie powinni mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, z których korzystają.

Dodatkowe punkty dezynfekcji rąk będą znajdowały się w każdej sali lekcyjnej w postaci płynu dezynfekującego w aerozolu. Zalecane jest korzystanie dodatkowo z tych punków dezynfekcji.

Wszyscy pracownicy szkoły zostali zapoznani z zasadami nowego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce.

Dariusz Zdunek
Ewa Michałek