Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

DYREKCJA I NAUCZYCIELE

avatar

Dyrektor

Anna Goral

emailanna.goral@pcez.pl

phone81 751 26 71 w. 21

avatar

Wicedyrektor

Łukasz Krzyżanowski

emaillukasz.krzyzanowski@pcez.pl

phone81 751 26 71

avatar

Kierownik warsztatów szkolnych

Witold Reszka

emailwitold.reszka@pcez.pl

phone81 468 44 47

avatar

p.o. kierownika internatu

Bogdan Błaszczuk

emailbogdan.blaszczuk@pcez.pl

phone81 751 61 10

Język Polski

Język Angielski

Język Niemiecki

Język Hiszpański

Historia

Biologia

Geografia

Wiedza o Społeczeństwie

Wiedza o Kulturze

Matematyka

Przysposobienie Obronne/Edukacja dla Bezpieczeństwa

Fizyka

Chemia

Wychowanie Fizyczne

Religia/Etyka

Przedmioty Informatyczne

Przedmioty Zawodowe Transportowo-Spedycyjne

Przedmioty Zawodowe Mechaniczne

Przedmioty Zawodowe Lotnicze

Przedmioty Zawodowe Ekonomiczne

Przedmioty Zawodowe Elektryczne

Nauczyciele Zajęć Praktycznych

Nauczyciele Wychowawcy Internatu

Pedagog

Szkolni Doradcy Zawodowi

Biblioteka

Zajęcia Rewalidacyjno-Socjoterapeutyczne

RADA SZKOŁY

RADA SZKOŁY UCZESTNICZY W ROZWIĄZYWANIU WSZYSTKICH SPRAW WEWNĘTRZNYCH PCEZ, A TAKŻE
  • uchwala statut szkoły
  • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego PCEZ i opiniuje plan finansowy
  • może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad PCEZ z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności PCEZ, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w PCEZ. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
Opiniuje plan pracy PCEZ, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne sprawy dla PCEZ. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan PCEZ i występuje z wnioskami do dyrektora PCEZ, Rady Pedagogicznej PCEZ i organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. W celu wspierania działalności statutowej PCEZ Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł.
 
W SKŁAD RADY SZKOŁY WCHODZĄ W RÓWNEJ LICZBIE
  • nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli
  • rodzice wybrani przez ogół rodziców
  • uczniowie wybrani przez ogół uczniów
  1. Rada Szkoły powinna liczyć co najmniej 6 członków
  2. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.
  3. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
  4. Przewodniczącym Rady Szkoły jest obecnie Pan Grzegorz Doroba

© 2022. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa