Regulamin kształcenia na odległość

Regulamin kształcenia na odległość
w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku


Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Zdalne nauczanie jest koordynowane i monitorowane przez dyrektora i jego zastępcę.
 2. Dyrektor w celu wymiany informacji oraz koordynacji i monitorowania zdalnego nauczania kontaktuje się z nauczycielami, rodzicami i uczniami korzystając z poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego lub telefonicznie i mediów społecznościowych
 3. Zajęcia dla uczniów odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji na platformie edukacyjnej, Dodatkowo nauczyciele w ramach konsultacji są do dyspozycji uczniów w uzgodnionych terminach
 4. Przy ustalaniu tygodniowego zakresu materiału dla poszczególnych klas, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim:
  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 5. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego mają być prowadzone w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 6. Program nauczania danego zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, pod warunkiem, że dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.
 7. Nauczyciele wpisują tematy lekcji do dziennika elektronicznego zgodnie z realizacją podstawy programowej, a wpisy frekwencji uzupełniają poprzez zaznaczenie „nz” – „nauczanie zdalne” – dla uczniów, którzy w ciągu 12 godzin od godziny rozpoczęcia zajęć wykazali aktywność lub „ns” – dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w zdalnych zajęciach, „u” – w przypadku usprawiedliwionej nieobecności
 8. Każdy nauczyciel wskazuje uczniom dostępne źródła wiedzy, podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz na bieżąco przygotowuje materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej i zamieszcza je w dostępnych folderach na platformie edukacyjnej Google Classroom. Dodatkowo mogą być wykorzystywane inne platformy edukacyjne, po uzgodnieniu z dyrekcją.
 9. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe będą przeprowadzane na platformie edukacyjnej z tym, że część pisemna będzie ograniczona czasem wykonania zadań, część ustna w formie konferencji online przed powołaną zdalnie komisją;
 10. Monitorowanie i oceniane postępów uczniów jest zgodne z zapisami statutowymi. Ocenie podlegają:
  1. testy i zadania na platformach Classroom i innych wykorzystywanych przez nauczycieli
  2. odpowiedzi ustne podczas konferencji online,
  3. prace zaliczeniowe,
  4. karty pracy,
  5. referaty;
  6. aktywność
  7. inne formy wykorzystywane do zdalnego nauczania
 11. Konsultacje dla rodziców oraz informowanie o postępach ucznia w nauce będą się odbywały za pośrednictwem dziennika elektronicznego i indywidualnych rozmów telefonicznych,
 12. Udokumentowaniem przeprowadzonych zajęć są wpisy w dzienniku elektronicznym oraz archiwum aktywności na platformie edukacyjnej;
 13. Szkoła może udostępnić uczniom i nauczycielom sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość bezpłatnie na zasadzie umowy cywilnej w granicach możliwości.
 14. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie zdalnego nauczania i wchodzi w życie z dniem podpisania